Joukkue

Aaaa Jaa
Ahvenainen Ville
Heinonen Mikko
Hultin Jere
Jokela Janne
Juonoja Martti
Kirkkomäki Ville
Kiviranta Eero
Laaksonen Marko
Laurikainen Jaakko
Lönnblad Jani
Luoma Jouni
Mäkelä Jaakko
Neeme Antti
Nukki Cem
Pasola Lauri
Peltonen Jussi
Pohjola Niko
Rissanen Sami
Roininen Teemu
Salo Eetu
Salo Jere
Valenius Markus
Vihervirta Niko

Toimihenkilöt